Menu

Informace o zpracování osobních údajů

podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

V tomto textu naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů, které nám sdělujete v kontaktním formuláři a sdělíte při další komunikaci ohledně vybraného domu v projektu Na Malé Růži (dále jen „Dům“), a o právech s ním souvisejících.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Rudná Development 3 s.r.o., IČO: 08320896, se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 316908 (dále jen „Správce“), jakožto člen skupiny F & S Invest v ČR (dále jen „Skupina“).

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme?

Údaje, které o vás shromažďujeme a zpracováváme a v budoucnu budeme

 zpracovávat, zahrnují následující údaje:

 • údaje uvedené v kontaktním formuláři a sdělené Správci a/nebo níže uvedeným Zpracovatelům při komunikaci ohledně Domu, v rámci jednání o uzavření rezervační smlouvy, smlouvy o budoucí smlouvě kupní či kupní smlouvy týkající se Domu (dále jen „Smlouvy“).

Za jakým účelem a na základě čeho vaše údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme za účelem:

 • jednání o uzavření Smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost (dále jen „Předsmluvní jednání“) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
 • oprávněných zájmů Správce na základě článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména předávání a zpracování osobních údajů z administrativních důvodů v rámci Skupiny. Proto jsou osobní údaje klientů Správce i ostatních společností náležících do Skupiny v ČR zpracovávány zejména pověřenými pracovníky F & S Service s.r.o., IČO: 28169361, se sídlem Loretánské nám. 109/3, 118 00 Praha 1, jakož i Zpracovateli řádně pověřenými v rámci Skupiny.

Jde o zpracování údajů nezbytné pro Předsmluvní jednání a pro oprávněné zájmy Správce, jejich poskytnutí je tedy povinné, neboť bez něj nelze zahájit Předsmluvní jednání ani jej v rámci Skupiny realizovat.

Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

Kdo může či v budoucnosti bude moci Vaše údaje na pokyn Správce zpracovávat?

Správce zpřístupnil či v budoucnu může zpřístupnit vaše osobní údaje nebo jen některé z nich následujícím třetím osobám, aby je zpracovávaly podle jeho pokynů a jím stanovenou dobu (dále jen „Zpracovatelé“):

 • realitní zprostředkovatel Absoluta Real s.r.o., IČO: 28947444, se sídlem Vršovické náměstí 67/8, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „Prodejce“),
 • právní zástupce Správce a případné další osoby podílející se na uzavírání Smluv.

Osobní údaje nejsou a nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do okamžiku uzavření první ze Smluv a nedojde-li k němu, pak do okamžiku skončení Předsmluvního jednání. Při uzavření první ze Smluv budete informování o dalším zpracování vašich údajů na jejím základě.

Jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměnou úhradu administrativních nákladů;
 • právo na opravu: Máte právo požádat Správce o opravu či doplnění vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;
 • právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Dále je lze zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;
 • právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Správce vymazal vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Správci ukládá právní předpis.
 • právo vznést námitku: Zpracovává-li nebo bude-li správce po předchozí informaci vaše údaje zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;
 • právo na přenositelnost údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo obdržet od Správce výpis údajů, které od vás získal na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci.

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou na adrese sídla společnosti či zasláním e-mailové zprávy na adresu info@namaleruzi.cz, která zároveň slouží ke hlášení změn v osobních údajích, ke kterým by u vás došlo. Dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zpět